Общи условия ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЛАЧНА УСЛУГА

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между страните:

 1. „ЕВРОСИТ 20” ООД, ЕИК 205730610 , със седалище и адрес на управление: гр.

Пазарджик, ул. „Тодор Христович” № 12, e-mail: nsitnov@gmail.com представлявано от

управителя Неделчо Лъчезаров Ситнов, в качеството на ДОСТАВЧИК

и

 1. Клиента наричан за кратко КЛИЕНТ. Клиент е всяко лице заявило чрез настоящия сайт ползването на облачната услуга и на което му е предоставена тази услуга.

 

І. ПРЕДМЕТ НА общи условия

 1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на КЛИЕНТА срещу възнаграждение, облачна

софтуерна услуга /наричана по-долу в този общи условия ,,услугата’’/ под формата на

абонамент, съгласно Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящите общи условия.

 1. Услугата се ползва единствено и само през интернет.
 2. Облачната софтуерна услуга се предоставя съгласно международен стандарт SAAS

- software as a service /софтуер като услуга/ без да преминава право на собственост върху

потребителя.

 1. Софтуерната облачна услуга представлява софтуер /програма/ специализиран за

организация на дейността на дентални клиники, съгласно планове ,,Стандарт’’, ,,Премиум’’ и ,,Екстра’’, подробно описани в Техническата спецификация.

 

ІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГВОР

 1. Сключването на договор става по електронен път през сайта https://godento.com/.
 2. Клиентът избира параметрите на желаните услуги и заявява същите за ползване.
 3. С извършването на заявка за ползване на услугите, клиентът и доставчикът се обвързват помежду си с договор при общи условия.
 4. Със заявяването на услугата от страна на клиента, се приема, че същия се е запознал с общите условия и Договора между администратор и обработващ лични данни и се е съгласил/подписал същите.

 

ІІІ. СРОК

 1. Облачната услуга под формата на абонамент се предоставя за срок от 12 месеца и

започва да тече считано от извършване на заявка от страна на клиента за ползване на услугата.

 1. След изтичане срока на ползване на услугата, същият се подновява автоматично за нови 12 месеца. Тази разпоредба се прилага неограничено във времето.
 2. В случай, че някоя от страните реши да прекрати ползването на услугата преди изтичане на срока, то тази страна следва да уведоми другата страна в писмен вид или по електронен път в едномесечен срок преди прекратяването. В този случай се дължи заплащане на реално предоставените услуги.

 

ІV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Цената, която КЛИЕНТЪТ дължи за предоставената услуга е в размер, определен съгласно избрания от КЛИЕНТА план и броя на потребителите на софтуера.
 2. Цената може да бъде променяна в зависимост от промяна на броя на

,,потребителите’’, които ползват услугата и от промяна на броя на ,,модулите’’, които се

предлагат.

За целите на настоящите общи условия ,,потребител’’ е лекар, медицинска сестра или

друг персонал, имащ собствен запис в системата, а ,,модул’’ е функция на услугата,

съгласно техническата спецификация.

 1. Цената се променя по желание на клиента при промяна на броя на потребителите.

За всеки нов потребител се дължи такса в допълнение към сумата по Раздел IV, т. 1 от общи условия, чийто размер е определен  и отразен в сайта на Доставчика на адрес:

https://godento.com/дентален-софтуер-godento-цени

 При намаляване броя на потребителите, дължимата цена по общи условия се намалява с размера на  съответната такса. Промяната на цената по общите условия, съгласно настоящия текст, се определя от потребителите, имащи собствен запис в системата, без да е необходимо допълнително изявление на страните и/или сключване на допълнително споразумение.

 1. Цената може да се промени по желание на КЛИЕНТА и при включването на нов

модул към избрания от КЛИЕНТА план. В този случай е необходимо постигане на

допълнително съгласие между страните.

 1. Цената се дължи във формата на месечен абонамент и следва да бъде заплатена в 14 дневен срок от издаване на фактурата за абонамент.
 2. Цените и видовете Допълнителни услуги се определят от Доставчика на сайта на

Доставчика на адрес:

https://godento.com/дентален-софтуер-godento-цени

 1. Плащането се извършва по банков път, по следната банкова сметка на

ДОСТАВЧИКА:

IBAN: BG50BUIN95611000636186

с титуляр “ЕВРОСИТ 20” ООД, ЕИК 205730610

разкрита в “Алианц Банк България” АД - клон Пазарджик

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
 2. ДОСТАВЧИКЪТ има право да получи възнаграждение за предоставяната услуга.
 3. ДОСТАВЧИКЪТ притежава авторското право и правото на собственост върху софтуерния продукт, но не върху базата данни, която КЛИЕНТЪТ създава в облачното пространство.
 4. ДОСТАВЧИКЪТ има право да разработва и внедрява подобрения и/или изменения

в софтуерния продукт, без да се влошава неговото качество.

 1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да предостави ползването на облачната услуга

под формата на абонамент. Облачната услуга включва предоставяне на достъп чрез

администраторско име и парола, поддръжка и подпомагане на КЛИЕНТА при работа със

софтуера.

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. КЛИЕНТЪТ има право да ползва облачната услуга за целите на своята дейност.
 2. КЛИЕНТЪТ има право да получи съдействие от ДОСТАВЧИКА, във връзка с

ползването на облачната услуга.

 1. КЛИЕНТЪТ е собственик на базата данни, която създава в облачното пространство.
 2. КЛИЕНТЪТ дължи плащане на абонаментната услуга.

 

VІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

 1. При неизпълнение на задължението за плащане на месечната абонаментна такса в

сроковете по настоящите общи условия от страна на КЛИЕНТА, за срок равен или по-голям от 10 календарни дни, ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати достъпа до облачната услуга.

 1. Достъпът се подновява в срок до 48 часа след заплащане на дължимите месечни

такси.

 1. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност при липса на интернет връзка или повреда в

мрежовата структура, необходима за ползването на облачната услуга.

 

VІІІ. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. КЛИЕНТЪТ е администратор на лични данни, а ДОСТАВЧИКЪТ обработващ, поради което отношенията свързани с обработването на лични данни се уреждат с Договор между администратор и обработващ. .
 2. Договорът между администратор и обработващ е наличен на сайта на ДОСТАВЧИКА и при заявяване на услугата същият се счита за подписан между страните.

 

VІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 1. Ползването на услугата се прекратява при изтичане на срока, определен в общите условия, ако някоя от страните изрично е направила изявление в тази насока, съгласно разпоредбата на Раздел ІII, т. 3 от общите условия. В противен случай срокът, определен в общите условия, се подновява автоматично за нов 12-месечен период.
 2. Ползването на услугата се прекратява при неплащане от страна на КЛИЕНТА на месечната абонаментна такса за срок от 30 календарни дни след изтичането на срока по Раздел IV, т. 5 от настоящите общи условия.
 3. Ползването на услугата може да бъде прекратено предсрочно по взаимно съгласие на

страните или с едномесечно предизвестие до другата страна, отправено писмено или по

електронен път.

 1. При прекратяване, поради настъпването на обективна невъзможност от страна на

ДОСТАВЧИКА да изпълни абонаментната услуга, същият не дължи обезщетения или

неустойки на КЛИЕНТА.

 1. При предсрочно прекратяване на ползването на услугата от страна на КЛИЕНТА, същият дължи заплащане за времето на реално предоставяне на услуги.

 

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ
 2. Всички спорове по настоящите общи условия, в това число възникнали при или по

повод изпълнението им или тяхното тълкуване, недействителност, неизпълнение или

прекратяване се решават по взаимно съгласие с подписването на писмени споразумения

между страните по него, а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по седалището и адреса на управление на ДОСТАВЧИКА, при прилагане на българското законодателство.

 1. Кореспонденцията по повод тези общи условия ще се осъществява в електронна форма на посочените от страните e-mail адреси или писмено на адреса на управление на всяка от страните.
 2. Нищожността на някоя клауза от общите условия не води до нищожност на друга

клауза или на общите условия като цяло.

 1. За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на

действащото българско законодателство.

Неразделна част от настоящите общи условия е Техническата спецификация на

софтуерния продукт.

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ

- СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙНОСТТА НА ДЕНТАЛНИ

КЛИНИКИ

 1. Възможност за създаване на електронни досиета на пациентите на клиниката, които

съдържат: лични данни, адрес, телефон, e-mail, здравен статус, предишни манипулации,

здравно-осигурителен статус.

 1. Автоматично SMS известяване за възможността за ползване на процедури.
 2. Автоматично извеждане на справки.
 3. Услугите по договора се предоставят в няколко плана, намиращи се на адрес:

https://godento.com/дентален-софтуер-godento-цени

* Цената може да бъде променяна, като за всеки допълнителен потребител се таксува според цената определена в сайта https://godento.com/дентален-софтуер-godento-цени

Понятия:

*ПОТРЕБИТЕЛ - лекар, мед.сестра или друг персонал, имащ собствен запис в

системата

*ВХОД ЗА ДОСТЪП - Администраторски Име и Парола за достъп до системата, по

подразбиране 1 брой.(възможно е създаване на няколко Администраторски достъпа при

договаряне)

* МОДУЛ - Функция на услугата, съгласно техническата спецификация /Амбулаторен

дневник, График, Склад, Статистика, SMS кампании, НЗОК, Анализи и други/.