Общи условия ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЛАЧНА УСЛУГА

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между страните:

 1. „ЕВРОСИТ 20” ООД, ЕИК 205730610 , със седалище и адрес на управление: гр.

Пазарджик, ул. „Тодор Христович” № 12, e-mail: nsitnov@gmail.com представлявано от

управителя Неделчо Лъчезаров Ситнов, в качеството на ДОСТАВЧИК

и

 1. Клиента наричан за кратко КЛИЕНТ,

се приемат настоящите общи условия за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА общи условия

 1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на КЛИЕНТА срещу възнаграждение, облачна

софтуерна услуга /наричана по-долу в този общи условия ,,услугата’’/ под формата на

абонамент, съгласно Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящия

общи условия.

 1. Услугата се ползва единствено и само през интернет.
 2. Облачната софтуерна услуга се предоставя съгласно международен стандарт SAAS

- software as a service /софтуер като услуга/ без да преминава право на собственост върху

потребителя.

 1. Софтуерната облачна услуга представлява софтуер /програма/ специализиран за

организация на дейността на дентални клиники, съгласно планове ,,Стандарт’’, ,,Премиум’’ и

,,Екстра’’, подробно описани в Техническата спецификация.

ІІ. СРОК

 1. Облачната услуга под формата на абонамент се предоставя за срок от 12 месеца и

започва да тече считано от сключването на договор или първа фактура за плащане.

 1. След изтичане срока на общи условия, същият се подновява автоматично за нови 12

месеца. Тази разпоредба се прилага неограничено във времето.

 1. В случай, че някоя от страните реши да прекрати общи условияа преди изтичане на

неговия срок или да не поднови същия, същата следва да уведоми другата страна в писмен

вид или по електронен път в едномесечен срок преди прекратяването или изтичането срока

на общи условия. В този случай се дължи заплащане на реално предоставените услуги.

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Цената, която КЛИЕНТЪТ дължи за предоставената услуга е в размер определен в

договора,

месечно без ДДС, съгласно избрания от КЛИЕНТА план и броя на потребителите.

 1. Цената може да бъде променяна в зависимост от промяна на броя на

,,потребителите’’, които ползват услугата и от промяна на броя на ,,модулите’’, които се

предлагат.

За целите на настоящия общи условия ,,потребител’’ е лекар, медицинска сестра или

друг персонал, имащ собствен запис в системата, а ,,модул’’ е функция на услугата,

съгласно техническата спецификация.

 1. Цената се променя по желание на клиента при промяна на броя на потребителите.

За всеки нов потребител се дължи в допълнение към сумата по Раздел III, т. 1 от общи

условия, по 19.00 /деветнадесет/ лева месечно без ДДС. При намаляване броя на потребителите,

дължимата цена по общи условия се намалява със сумата от 19.00 /деветнадесет/ лева месечно без

ДДС. Промяната на цената по общи условия, съгласно настоящия текст, се определя от

потребителите, имащи собствен запис в системата, без да е необходимо допълнително

изявление на страните и/или сключване на допълнително споразумение.

 1. Цената може да се промени по желание на КЛИЕНТА и при включването на нов

модул към избрания от КЛИЕНТА план. В този случай е необходимо постигане на

допълнително съгласие между страните.

 1. Цената се дължи във формата на месечен абонамент и следва да бъде заплатена

авансово в срок най-късно до последния работен ден на предходния месец.

 1. Цените и видовете Допълнителни услуги се определят от Доставчика на сайта на

Доставчика на адрес:

https://godento.com/дентален-софтуер-godento-цени

 1. Плащането се извършва по банков път, по следната банкова сметка на

ДОСТАВЧИКА:

IBAN: BG50BUIN95611000636186

с титуляр “ЕВРОСИТ 20” ООД, ЕИК 205730610

разкрита в “Алианц Банк България” АД - клон Пазарджик

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

 1. ДОСТАВЧИКЪТ има право да получи възнаграждение за предоставяната услуга.
 2. ДОСТАВЧИКЪТ притежава авторското право и правото на собственост върху

софтуерния продукт, както и данните въведени в системата, освен тези, които са собственост

на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 1. ДОСТАВЧИКЪТ има право да разработва и внедрява подобрения и/или изменения

в софтуерния продукт, без да се влошава неговото качество.

 1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да отдаде под наем ползването на облачната услуга

под формата на абонамент. Облачната услуга включва предоставяне на достъп чрез

администраторско име и парола, поддръжка и подпомагане на КЛИЕНТА при работа със

софтуера.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
 2. КЛИЕНТЪТ има право да ползва облачната услуга за целите на своята дейност.
 3. КЛИЕНТЪТ има право да получи съдействие от ДОСТАВЧИКА, във връзка с

ползването на облачната услуга.

 1. КЛИЕНТЪТ е собственик на базата данни, която създава в облачното пространство.
 2. КЛИЕНТЪТ дължи плащане на абонаментната услуга.

VІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

 1. При неизпълнение на задължението за плащане на месечната абонаментна такса в

сроковете по настоящия общи условия от страна на КЛИЕНТА, за срок равен или по-голям

от 10 календарни дни, ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати достъпа до облачната услуга.

 1. Достъпът се подновява в срок до 48 часа след заплащане на дължимите месечни

такси.

 1. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност при липса на интернет връзка или повреда в

мрежовата структура, необходима за ползването на облачната услуга.


VІІ. ЛИЧНИ ДАННИ

При предоставянето на Услугата Доставчикът обработва личните данни, предоставени от КЛИЕНТА. ДОСТАВЧИКЪТ обработва личните данни в съответствие с Политиката си за поверителност и сключения между страните Договор за обработване на лични данни, ако има такъв.


VІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА общи условия

 1. общи условияът се прекратява при изтичане на неговия срок, ако някоя от страните

изрично е направила изявление в тази насока, съгласно разпоредбата на Раздел II, т. 3 от

общи условия. В противен случай общи условияът се подновява автоматично за нов

12-месечен период.

 1. общи условияът се прекратява при неплащане от страна на КЛИЕНТА на месечната

абонаментна такса за срок от 30 календарни дни след изтичането на срока по Раздел III, т. 5

от настоящия общи условия.

 1. общи условияът може да бъде прекратен предсрочно по взаимно съгласие на

страните или с едномесечно предизвестие до другата страна, отправено писмено или по

електронен път.

 1. При прекратяване, поради настъпването на обективна невъзможност от страна на

ДОСТАВЧИКА да изпълни абонаментната услуга, същият не дължи обезщетения или

неустойки на КЛИЕНТА.

 1. При предсрочно прекратяване на общи условияа от страна на КЛИЕНТА, същият

дължи заплащане на реално предоставените му услуги.

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ
 2. Всички спорове по настоящия общи условия, в това число възникнали при или по

повод изпълнението му или неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или

прекратяване се решават по взаимно съгласие с подписването на писмени споразумения

между страните по него, а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред

компетентния съд на територията на Република България по седалището и адреса на

управление на ДОСТАВЧИКА, при прилагане на българското законодателство.

 1. Кореспонденцията по този общи условия ще се осъществява в електронна форма на

посочените от страните e-mail адреси или писмено на адреса на управление на всяка от

страните.

 1. Нищожността на някоя клауза от общи условия не води до нищожност на друга

клауза или на общи условия като цяло.

 1. За неуредените в настоящия общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на

действащото българско законодателство.

Неразделна част от настоящия общи условия е Техническата спецификация на

софтуерния продукт.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ

- СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙНОСТТА НА ДЕНТАЛНИ

КЛИНИКИ

 1. Възможност за създаване на електронни досиета на пациентите на клиниката, които

съдържат: лични данни, адрес, телефон, e-mail, здравен статус, предишни манипулации,

здравно-осигурителен статус.

 1. Автоматично SMS известяване за възможността за ползване на процедури.
 2. Автоматично извеждане на справки.
 3. Услугите по договора се предоставят в няколко плана, намиращи се на адрес:

https://godento.com/дентален-софтуер-godento-цени

* Цената може да бъде променяна, като за всеки допълнителен потребител се таксува според

цената определена в сайта https://godento.com/дентален-софтуер-godento-цени

Понятия:

*ПОТРЕБИТЕЛ - лекар, мед.сестра или друг персонал, имащ собствен запис в

системата

*ВХОД ЗА ДОСТЪП - Администраторски Име и Парола за достъп до системата, по

подразбиране 1 брой.(възможно е създаване на няколко Администраторски достъпа при

договаряне)

* МОДУЛ - Функция на услугата, съгласно техническата спецификация /Амбулаторен

дневник, График, Склад, Статистика, SMS кампании, НЗОК, Анализи и други/.